☰ Menu
Edolanguage.com and blog was created by Uwagboe Ogieva to make easy learning and sharing of Edo-African language for both students and teachers. Sign up with the blog to recieve regular updates. Welcome to first ever free Edo language website for students and teachers. You can contact us to upload your edolanguage articles, lectures and materials on this website via whatsapp tel: +34 632409389 or send your request to edounitednation@gmail.com. Share with a friend. Wa hia rhuese
DONATE TO SUPPORT

A ma ze ẹvbo ọmwan, a wiri

Sunday, 9 February 2020

Ikemwin Vbe Edo By Uwagboe Ogieva Vbe "Afian" Division

Uvien Ilele Nokaro Ọghe “ FIAN / FIEN / AFIAN / AFIANRE” - DIVISION

yan / yaen = addition | afian = to divide | fien/fian = divide | fiaen/fianren = divide it | gia = cut | giare = cut it | gha = share | ghare = share it | a fian re = he or she divide it º Mathematics = Ikemwin º Fraction = umwanmwan n'omwen ulaba vbe uhun kevbe ototọ. vb'igiemwin : eha/ihinron = 3/7
 • Afianre eva = ½, Afianre eha = 1/3, Afianre enen = 1/4
 • Afianre isen = 1/5, Afianre ehan = 1/6, Afianre ihinron = 1/7
 • Afianre erenren = 1/8, Afianre ihinrin = 1/9, Afianre igbe = 1/10
 • Afianre iyisen = 1/100, Afianre iyisen eva = 1/200
 • Afianre iyisen isen = 1/500, Afianre arriaisen = 1/1000
 • Afianre eva vbe uhun ọkpa = ½, Afianre eha vbe uhun eva = 2/3
 • Afianre enen vbe uhun eha = ¾, Afianre isen vbe uhun eha = 3/5
 • Afianre isen vbe uhun enen = 4/5, Afianre ihinron vbe uhun isen = 5/7
 • Afianre ihinron vbe uhun ehan = 6/7, Afianre ihinrin vbe uhun isen = 5/9
 • Afianre ihinrin vbe uhun ihinron = 7/9, Afianre owọrọ vbe uhun ihinrin = 9/11

 • Ukhionmwen yan ukhionmwen = ½ + ½ = 1
 • Ukhionmwen kevbe ukhionmwen = ½ + ½ = 1
 • Ukhionmwen debae ukhionmwen = ½ + ½ = 1
 • Afianre enen yan afianre enen = ¼ + ¼ = 2/4 = ½
 • Afianre erenren yan afianre erenren = 1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4

 • Isen yan ukhionmwen = 5 + 1/2 = 5 and ½
 • Isen kevbe ukhionmwen = 5 + 1/2 = 5 and ½
 • Isen debae ukhionmwen = 5 + 1/2 = 5 and ½

 • ukhionmwen eha = ½ x3 = 1*1/2 (Okpa vbe ukhionmwen)
 • ukhionmwen igbe = ½ x10 = 5
 • Afianre eha ekesugie = 1/3 x 15 = 5
 • Afianre eha ugie = 1/3 x 20 = 6*2/3 (Ehan vbe afianre eha vbe uhun eva )

 • Afianre isen vbihe ukhionmwen = 1/5 x 1/2 = Afianre igbe
 • Afianre isen vbihe eva = 1/5 x 2 = 2/5 = Afianre isen vbe uhun eva

Rrie iwaniemwen ye avbe inọta na. 

1) Iye Edugie dẹẹ egalọ ofigbon enen, ọ ghare yẹẹ ọgọ ofigbon erenren, inu ofigbon ọrrẹ ọgọ ọkpa?

2) Ohuẹ gbẹẹ eni, ọ giare iyisen. Odionwere vi'igbe, avbe eniwaen ẹvbo ugie vie eveva, inu ọghi kẹ?

3) Iye ọkhọkhọ Asoro nen eken ọkhọkhọ iyeva, inu isisen ọrrọọ?

4) Inu afianre enen ọrre ọgọ ayon iyenen?

5) ọkhaemwen ghae iyan iyisen isen ne ivbiẹvbo. ọkpọkpa vie eva vbe ukhionmwen, inu ivbiẹvbo non?

6) Inu afianre ihinron vbe uhun isen ọrrẹ ihinrin yan iyeva?

7) Inu afianre ihinrin ọrrẹ ọkpa yan iyenen?

8) Inu afianre enen vbe uhun eha vbe erenren yan iyeva ?

9) Vb'ọrẹ afianre iyisen vbihe ugie?

10) Vb'ọrẹ afianre isen vbihe afianre isen vbe uhun eha?

11) Inu ọrẹ ukhionmwen ehan vbihe ekesugie?

12) Inu ọrẹ afianre ihinron yan Afianre ihinron vbihe erenren?

13) Ariọba tie ẹvbo iyisen isen, ekigbesiyeha yan iyisen eva rrerre sẹẹ iko, ehan yan iyenen kiekie rre, Inu ẹvbo ọ ma rre?

14) Oduwa dẹẹ eka isen yan ọgban ne ivbiẹre, ọkpọkpa vie isisen, inu emọ Oduwa mwen?

15) Inu eva vbe ukhionmwen ọrrẹ ugie?

16) Vb'ọrẹ afianre ihinron vbe uhun eha vbihe isen?

17) Vb'ọrẹ afianre ehan debae afianre ehan vbe uhun enen yan ugie?

18) Vb'ọrẹ afianre isen vbihe eva yan ehan ẹirrọ vbe iyeha?

19) Edede mien egilẹ iyisen vb'ugbo, ọ vie afianre enen n'Eduzọla, afianre eha vbe uhun eva n'uvbi, inu ọghi kẹ?

20) Vb'ọre ukhionmwen igbe vbihe afianre isen vbihe eva yan isen yan ugie?

21) Inu non, a gha yẹ eva fien ugie?

22) Inu non vbe a gha fien iyisen yẹ ihe isen yan ugie?

23) Ogieva fien ivin yẹ ihe ehan yan ọgban, inu ọ giare?

24) Edoma gbe ofiontọ ọ giare yẹ afianre eva vbihe isen, inu ọ giare?

25) Ihinrin yaen afianre iweva vbihe ekesugie, inu non?

No comments:

Post a comment

Thanks for joining edolanguage.com. Share with a friend

Greeting After A Meal : Celebrating Edo Culture And Tradition

"Edo" is the name that the people of the Benin Kingdom give to themselves, their language, and their capital city and kingdom....