Sunday, 6 October 2019

Arithmetic Signs And Symbols In Edo By Uwagboe Ogieva

ihe = Into into
Vb’ihe = X Multiplication
Yan/Yaen = And And
Kevbe = + Add or Plus
ẹirrọ = - Subtraction
A fian / Afianre / fien / fianren = / or ÷ Divide
Ukhionmwen = 1/2 Half
ọrẹ / ọre / ẹrẹ / ẹr'ọh = ( = [is] Equal to / is
Vbe = in, and, of In
Debae = (+) With
Deghe / Deghẹ = If If
Ukhun = Xⁿ To power
Ukhun eva = To power 2 (V²
Afian ihe eva = ½ Divide into 2
Afian ihe eha = Divide into 3
Afian ihe enen = ¼ Divide into 4
Afian ihe isen = Divide into 5
Isen vb’ihe ukhun eirrọ vbe ọkpa = 5⁻¹/ 1/5¹ 5 to power menos 1
ẹirrọ vbe ọkpa = -V + 1 Bellow 1 , V < 1
ọkpa ẹirrọ = +V - 1 X => 1 menos 1
Totọ ehia /Totọ = Total / Sum “The total of all…”
Ni /na/ọni/ọna = That That
Ah,ih,oh,eh,ẹh,uh = h(a,i,o,ọ,e,ẹ,u) Add-in-Vowel / Pronoun
Evin / Evinon = Shape Shape
ọkpa (x)Vb’ihe ọkpa 1 x 1 ọkpa
eva (x)Vb’ihe eva 2 x 2 enẹn
eha (x)Vb’ihe eha 3 x 3 ihinrin
enẹn (x)Vb’ihe enẹn 4 x 4 enẹn ẹi rrọ vbe ugie
isen (x)Vb’ihe isen 5 x 5 isen yaen ugie
ehan (x)Vb’ihe ehan 6 x 6 enẹn ẹi rrọ vbe iyeva
ihinron (x)Vb’ihe ihinron 7 x 7 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha
erenren (x)Vb’ihe erenren 8 x 8 enẹn yaen iyeha
ihinrin (x)Vb’ihe ihinrin 9 x 9 ọkpa yaen iyenẹn
igbe (x)Vb’ihe igbe 10 x 10 iyisen
iyisen (x)Vb’ihe iyisen 100 x 100 arriaisen igbe
arriaisen (x)Vb’ihe arriaisen 1000 x 1000 Ẹbo
arriaisen igbe (x)Vb’ihe arriaisen igbe 10,000 x 10,000 Ẹbo iyisen
arriaisen iyisen (x)Vb’ihe arriaisen iyisen 100,000 x 100,000 Ẹbo arriaisen igbe
Ẹbo (x)Vb’ihe Ẹbo 1,000,000 x 1,000,000 Ẹbo Ẹbo


(Ulaba x Ulaba) Vbe Ukhun eva (to Power V² Equal to (ọrẹ Total(X) Totọ eh hia X² or V²
ọkpa vb’ihe ukhun eva ọkpa² = (ọrẹ 1 ọkpa
eva vb’ihe ukhun eva eva² = (ọrẹ 4 enẹn 16
eha vb’ihe ukhun eva eha² = (ọrẹ 9 ihinrin 81
enẹn vb’ihe ukhun eva enẹn² = (ọrẹ 16 enẹn ẹi rrọ vbe ugie 256
isen vb’ihe ukhun eva isen² = (ọrẹ 25 isen yaen ugie 625
ehan vb’ihe ukhun eva ehan² = (ọrẹ 36 enẹn ẹi rrọ vbe iyeva 1296
ihinron vb’ihe ukhun eva ihinron² = (ọrẹ 49 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha 2401
erenren vb’ihe ukhun eva erenren² = (ọrẹ 64 enẹn yaen iyeha 4096
ihinrin vb’ihe ukhun eva ihinrin² = (ọrẹ 81 ọkpa yaen iyenẹn 6561
10² Igbe vb’ihe ukhun eva igbe² = (ọrẹ 100 iyisen 10 000
100² Iyisen vb’ihe ukhun eva iyisen² = (ọrẹ 10,000 arriaisen igbe 100 000 000
1000² arriaisen vb’ihe ukhun eva arriaisen² = (ọrẹ 1,000,000 Ẹbo 100 000 000 000
10,000² arriaisen igbe vb’ihe ukhun eva arriaisen igbe² = (ọrẹ 100,000,000 Ẹbo iyisen 10 000 000 000 000 000
100,000² arriaisen iyisen vb’ihe ukhun eva arriaisen iyisen² = (ọrẹ 10,000,000,000 Ẹbo arriaisen igbe 100 000 000 000 000 000 000
1,000,000² Ẹbo vb’ihe ukhun eva Ẹbo² = (ọrẹ 1,000,000,000,000 Ẹbo Ẹbo 1000 000 000 000 000 000 000 000

© All rights reserved. Produce and elaborated by Uwagboe Ogieva

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo grammar
By Uwagboe Ogieva
5 October 2012
Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama ẹdo ọre ikpẹmwen eva eva (2) kevbe eha eha (3) n´ah mien vbe agha ku ekonsonati vbe vọwẹ kugbe. Ona vbe deba, vbe agha ku ekonsonati erenren ne ikpẹmwen eva eva kugbe bae ke vọwẹ k vọwẹ.
---------------- Common verbs in Edo grammar are 2 and 3 leter alphabet consisting of the 17 consonants ( b• d• f• g. h• k• I• m• n• p: r• s• t• v• w• y. and z) and any of the 7 vowel sound (a*u*i*e*ẹ*o*ọ). These also includes the combination of the 8 double consonants.
Nokoto ore ariema oghe avbe vẹbi ne akẹmien - Below is a table of common verbs:

Table 1
Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne okpa okpa deba e vọwẹ - Single Consonants with vowels verbs
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z
ba da fa ga ha ka la ma na pa ra sa ta va wa ya za
bu du fu gu hu ku lu mu nu pu ru su tu vu wu yu zu
bi di fi gi hi ki li mi ni pi ri si ti vi wi yi zi
be de fe ge he ke le me ne pe re se te ve we ye ze
bẹ dẹ fẹ gẹ hẹ kẹ lẹ mẹ nẹ pẹ rẹ sẹ tẹ vẹ wẹ yẹ zẹ
bo do fo go ho ko lo mo no po ro so to vo wo yo zo
bọ dọ fọ gọ họ kọ lọ mọ nọ pọ rọ sọ tọ vọ wọ yọ zọ

Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne eva eva deba e vọwẹ - Double consonant with vowels verbs: [ gb*gh*kh*kp*mw*rh*rr*vb ]
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gba gha kha kpa mwa rha rra vba
gbu ghu khu kpu mwu rhu rru vbu
gbi ghi khi kpi mwi rhi rri vbi
gbe ghe khe kpe mwe rhe rre vbe
gbẹ ghẹ khẹ kpẹ mwẹ rhẹ rrẹ vbẹ
gbo gho kho kpo mwo rho rro vbo
gbọ ghọ khọ kpọ mwọ rhọ rrọ vbọ

Table 2 Avbe vẹbi n'odekẹ – Other verbs with [an, en, in, on, un, ] + [ae, ue, ie, oe, ọe,] + [aẹ,uẹ,iẹ,oẹ,ọẹ] + [re] + [ý] + [ion, ien] applied to all the single and doubloe consonant above.
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
ban dan fan gan han kan lan man nan pan ran san tan van wan yan zan ýan
ben den fen gen hen ken len men nen pen ren sen ten ven wen yen zen ýen
bin din fin gin hin kin lin min nin pin rin sin tin vin win yin zin ýin
bon don fon gon hon kon lon mon non pon ron son ton von won yon zon ýon
bun dun fun gun hun kun lun mun nun pun run sun tun vun wun yun zun ýun
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gban ghan khan kpan mwan rhan rran vban
gben ghen khen kpen mwen rhen rren vben
gbin ghin khin kpin mwin rhin rrin vbin
gbon ghon khon kpon mwon rhon rron vbon
gbun ghun khun kpun mwun rhun rrun vbun
Table 3 [ ae, ue, ie, oe, ọe ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
bae dae fae gae hae kae lae mae nae pae rae sae tae vae wae yae zae ýae
bue due fue gue hue kue lue mue nue pue rue sue tue vue wue yue zue ýue
bie die fie gie hie kie lie mie nie pie rie sie tie vie wie yie zie ýie
boe doe foe goe hoe koe loe moe noe poe roe soe toe voe woe yoe zoe ýoe
bọe dọe fọe gọe họe kọe lọe mọe nọe pọe rọe sọe tọe vọe wọe yọe zọe ýọe
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbae ghae khae kpae mwae rhae rrae vbae
gbue ghue khue kpue mwue rhue rrue vbue
gbie ghie khie kpie mwie rhie rrie vbie
gboe ghoe khoe kpoe mwoe rhoe rroe vboe
gbọe ghọe khọe kpọe mwọe rhọe rrọe vbọe
Table 4 [ aẹ, uẹ, iẹ, oẹ, ọẹ ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
baẹ daẹ faẹ gaẹ haẹ kaẹ laẹ maẹ naẹ paẹ raẹ saẹ taẹ vaẹ waẹ yaẹ zaẹ ýaẹ
bae dae fae gae hae kae lae mae nae pae rae sae tae vae wae yae zae ýae
buẹ duẹ fuẹ guẹ huẹ kuẹ luẹ muẹ nuẹ puẹ ruẹ suẹ tuẹ vuẹ wuẹ yuẹ zuẹ ýuẹ
biẹ diẹ fiẹ giẹ hiẹ kiẹ liẹ miẹ niẹ piẹ riẹ siẹ tiẹ viẹ wiẹ yiẹ ziẹ ýiẹ
boẹ doẹ foẹ goẹ hoẹ koẹ loẹ moẹ noẹ poẹ roẹ soẹ toẹ voẹ woẹ yoẹ zoẹ ýoẹ
bọẹ dọẹ fọẹ gọẹ họẹ kọẹ lọẹ mọẹ nọẹ pọẹ rọẹ sọẹ tọẹ vọẹ wọẹ yọẹ zọẹ ýọẹ
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbaẹ ghaẹ khaẹ kpaẹ mwaẹ rhaẹ rraẹ vbaẹ
gbuẹ ghuẹ khuẹ kpuẹ mwuẹ rhuẹ rruẹ vbuẹ
gbiẹ ghiẹ khiẹ kpiẹ mwiẹ rhiẹ rriẹ vbiẹ
gboẹ ghoẹ khoẹ kpoẹ mwoẹ rhoẹ rroẹ vboẹ
gbọẹ ghọẹ khọẹ kpọẹ mwọẹ rhọẹ rrọẹ vbọẹ
Table 5 [are, ure, ire, ore, ọre, ere,re] "'re" – it, him, her, he or she
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z Ý
bare dare fare gare hare kare lare mare nare pare rare sare tare vare ware yare zare ýare
bure dure fure gure hure kure lure mure nure pure rure sure ture vure wure yure zure ýure
bire dire fire gire hire kire lire mire nire pire rire sire tire vire wire yire zire ýire
bore dore fore gore hore kore lore more nore pore rore sore tore vore wore yore zore ýore
bọre dọre fọre gọre họre kọre lọre mọre nọre pọre rọre sọre tọre vọre wọre yọre zọre ýọre
bere dere fere gere here kere lere mere nere pere rere sere tere vere were yere zere ýere
bẹre dẹre fẹre gẹre hẹre kẹre lẹre mẹre nẹre pẹre rẹre sẹre tẹre vẹre wẹre yẹre zẹre ýẹre
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbare ghare khare kpare mware rhare rrare vbare
gbure ghure khure kpure mwure rhure rrure vbure
gbire ghire khire kpire mwire rhire rrire vbire
gbore ghore khore kpore mwore rhore rrore vbore
gbọre ghọre khọre kpọre mwọre rhọre rrọre vbọre
gbere ghere khere kpere mwere rhere rrere vbere
gbẹre ghẹre khẹre kpẹre mwẹre rhẹre rrẹre vbẹre
Table 6 [ ian, ion, ien, uan, aen ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
bian dian fian gian hian kian lian mian nian pian rian sian tian vian wian yian zian ýian
bion dion fion gion hion kion lion mion nion pion rion sion tion vion wion yion zion ýion
bien dien fien gien hien kien lien mien nien pien rien sien tien vien wien yien zien ýien
buan duan fuan guan huan kuan luan muan nuan puan ruan suan tuan vuan wuan yuan zuan ýuan
baen daen faen gaen haen kaen laen maen naen paen raen saen taen vaen waen yaen zaen ýaen
b d f g h k l m n p r s t v w y z ý
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbian ghian khian kpian mwian rhian rrian vbian
gbion ghion khion kpion mwion rhion rrion vbion
gbien ghien khien kpien mwien rhien rrien vbien
gbuan ghuan khuan kpuan mwuan rhuan rruan vbuan
gbaen ghaen khaen kpaen mwaen rhaen rraen vbaen
Table 7 [ anren, enren, onren, inren, ienren ]
-- anren enren onren inren ienren
B banren benren bonren binren benren
D danren denren donren dinren denren
F fanren fenren fonren finren fenren
G ganren genren gonren ginren genren
H hanren henren honren hinren henren
K kanren kenren konren kinren kenren
L lanren lenren lonren linren lenren
M manren menren monren minren menren
N nanren nenren nonren ninren nenren
P panren penren ponren pinren penren
R ranren renren ronren rinren renren
S sanren senren sonren sinren senren
T tanren tenren tonren tinren tenren
V vanren venren vonren vinren venren
W wanren wenren wonren winren wenren
Y yanren yenren yonren yinren yenren
Z zanren zenren zonren zinren zenren
Gb gbanren gbenren gbonren gbinren gbenren
Gh ghanren ghenren ghonren ghinren ghenren
Kh khanren khenren khonren khinren khenren
Kp kpanren kpenren kponren kpinren kpenren
Mw mwanren mwenren mwonren mwinren mwenren
Rh rhanren rhenren rhonren rhinren rhenren
Rr rranren rrenren rronren rrinren rrenren
Vb vbanren vbenren vbonren vbinren vbenren

Sunday, 29 September 2019

Numerals in Edo and English

Numerals in Edo and English

Click on the buttons inside the tabbed menu:

1 - 100 100unit - 1 trillion units 10units - 1trillion

Emwanmwan ulaba vbe Edo - English (n'ogben Uwagboe Ogieva)

1 owo / ọkpa one
2 eva two
3 eha three
4 enen four
5 isen five
6 ehan six
7 ihinron seven
8 erenren eight
9 ihinrin nine
10 igbe ten
11 owọrọ eleven
12 iweva twelve
13 iweha thirteen
14 iwenen fourteen
15 ekesugie fifteen
16 enen ẹi rrọ vbe ugie sixteen
17 eha ẹi rrọ vbe ugie seventeen
18 eva ẹi rrọ vbe ugie eighteen
19 ọkpa ẹi rrọ vbe ugie nineteen
20 ugie twenty
21 ọkpa yaen ugie twenty one
22 eva yaen ugie twenty two
23 eha yaen ugie twenty three
24 enen yaen ugie twenty four
25 isen yaen ugie twenty five
26 enen ẹi rrọ vbe ọgban twenty six
27 eha ẹi rrọ vbe ọgban twenty seven
28 eva ẹi rrọ vbe ọgban twenty eight
29 ọkpa ẹi rrọ vbe ọgban twenty nine
30 ọgban thirty
31 ọkpa yaen ọgban thirty one
32 eva yaen ọgban thirty two
33 eha yaen ọgban thirty three
34 enen yaen ọgban thirty four
35 isen yaen ọgban thirty five
36 enen ẹi rrọ vbe iyeva thirty six
37 eha ẹi rrọ vbe iyeva thirty seven
38 eva ẹi rrọ vbe iyeva thirty eight
39 ọkpa ẹi rrọ vbe iyeva thirty nine
40 iyeva fourty
41 ọkpa yaen iyeva fourty one
42 eva yaen iyeva fourty two
43 eha yaen iyeva fourty three
44 enen yaen iyeva fourty four
45 isen yaen iyeva fourty five
46 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty six
47 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty seven
48 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty eight
49 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha fourty nine
50 ekigbesiyeha fifty
51 ọkpa yaen ekigbesiyeha fifty one
52 eva yaen ekigbesiyeha fifty two
53 eha yaen ekigbesiyeha fifty three
54 enen yaen ekigbesiyeha fifty four
55 isen yaen ekigbesiyeha fifty five
56 enen ẹi rrọ vbe iyeha fifty six
57 eha ẹi rrọ vbe iyeha fifty seven
58 eva ẹi rrọ vbe iyeha fifty eight
59 ọkpa ẹi rrọ vbe iyeha fifty nine
60 iyeha sixty
61 ọkpa yaen iyeha sixty one
62 eva yaen iyeha sixty two
63 eha yaen iyeha sixty three
64 enen yaen iyeha sixty four
65 isen yaen iyeha sixty five
66 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty six
67 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty seven
68 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty eight
69 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen sixty nine
70 ekigbesiyenen seventy
71 ọkpa yaen ekigbesiyenen seventy one
72 eva yaen ekigbesiyenen seventy two
73 eha yaen ekigbesiyenen seventy three
74 enen yaen ekigbesiyenen seventy four
75 isen yaen ekigbesiyenen seventy five
76 enen ẹi rrọ vbe iyenen seventy six
77 eha ẹi rrọ vbe iyenen seventy seven
78 eva ẹi rrọ vbe iyenen seventy eight
79 ọkpa ẹi rrọ vbe iyenen seventy nine
80 iyenen eighty
81 ọkpa yaen iyenen eighty one
82 eva yaen iyenen eighty two
83 eha yaen iyenen eighty three
84 enen yaen iyenen eighty four
85 isen yaen iyenen eighty five
86 enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty six
87 eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty seven
88 eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty eight
89 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen eighty nine
90 ekigbesiyisen ninety
91 ọkpa yaen ekigbesiyisen ninety one
92 eva yaen ekigbesiyisen ninety two
93 eha yaen ekigbesiyisen ninety three
94 enen yaen ekigbesiyisen ninety four
95 isen yaen ekigbesiyisen ninety five
96 enen ẹi rrọ vbe iyisen ninety six
97 eha ẹi rrọ vbe iyisen ninety seven
98 eva ẹi rrọ vbe iyisen ninety eight
99 ọkpa ẹi rrọ vbe iyisen ninety nine
100 iyisen One hundred

100units Numbers To Trillion

100 Iyisen Hundred Cien
200 Iyigbe (Uri) Two hundred Dos cientos
300 Iyekesugie (Iyisen eha ) Three hundred Tres cientos
400 Iyugie (Iyisen enen) Four hundred Cuatro cientos
500 Iyisenýanrugie (Iyisen isen) Five hundred Quinientos
600 Iyọgban (Iyisen ehan) Six hundred Seis cientos
700 Iyisenýanrọgban(Iyisen ihinron) Seven hundred Siete cientos
800 Iyiyeva (Iyisen erenren) Eight hundred Ocho cientos
900 Iyisen ihinrin Nine hundred Nueve cientos
1,000 Arriaisen (iyekigbesiyeha) One thousand Mil
2,000 Arriaisen eva Two thousand Dos mil
3,000 Arriaisen eha Three thousand Tres mil
4,000 Arriaisen enen Four thousand Cuatro mil
5,000 Arriaisen isen Five thousand Cinco mil
6,000 Arriaisen ehan Six thousand Seis mil
7,000 Arriaisen ihinron Seven thousand Siete mil
8,000 Arriaisen erenren Eight thousand Ocho mil
9,000 Arriaisen ihinrin Nine thousand Nueve mil
10,000 Arriaisen igbe Ten thousand Diez mil
20,000 Arriaisen ugie Twenty thousand Veinte mil
30,000 Arriaisen ọgban Thirty thousand Treinta mil
40,000 Arriaisen iyeva Forty thousand Cuarenta mil
50,000 Arriaisen ekigbesiyeha Fifty thousand Cincuenta mil
60,000 Arriaisen iyeha Sixty thousand Secenta mil
70,000 Arriaisen ekigbesiyenen Seventy thousand Setenta mil
80,000 Arriaisen iyenen Eighty thousand Ocheinta mil
90,000 Arriaisen ekigbesiyisen Ninety thousand Noventa mil
100,000 Arriaisen iyisen Hundred thousand Cien mil
200,000 Arriaisen uri Two hundred thousand Dos cientos mil
300,000 Arriaisen iyisen eha Three hundred thousand Tres cientos mil
400,000 Arriaisen iyisen enen Four hundred thousand Cuatro cientos mil
500,000 Arriaisen iyisen isen Five hundred thousand Quinientos mil
600,000 Arriaisen iyisen ehan Six hundred thousand Seis cientos mil
700,000 Arriaisen iyisen ihinron Seven hundred thousand Siete cientos mil
800,000 Arriaisen iyisen erenren Eight hundred thousand Ocho cientos mil
900,000 Arriaisen iyisen ihinrin Nine hundred thousand Nueve cientos mil
1,000,000 Ẹbo One million Un millon
2,000,000 Ẹbo eva Two million Dos millon
3,000,000 Ẹbo eha Three million Tres millon
4,000,000 Ẹbo enen Four million Cuatro millon
5,000,000 Ẹbo isen Five million Cinco millon
6,000,000 Ẹbo ehan Six million Seis millon
7,000,000 Ẹbo ihinron Seven million Siete millon
8,000,000 Ẹbo erenren Eight million Ocho millon
9,000,000 Ẹbo ihinrin Nine million Nueve millon
10,000,000 Ẹbo igbe Ten million Diez millon
20,000,000 Ẹbo ugie Twenty million Veinte millon
30,000,000 Ẹbo ọgban Thirty million Trienta millon
40,000,000 Ẹbo iyeva Forty million Cuarenta millon
50,000,000 Ẹbo ekigbesiyeha Fifty million Cincuenta millon
60,000,000 Ẹbo iyeha Sixty million Secenta millon
70,000,000 Ẹbo ekigbesiyenen Seventy million Setenta millon
80,000,000 Ẹbo iyenen Eighty million Ochenta millon
90,000,000 Ẹbo ekigbesiyisen Ninety million Noventa millon
100,000,000 Ẹbo iyisen Hundred million Cien millon
200,000,000 Ẹbo iyisen eva / Ẹbo uri Two hundred million Dos cientos millon
300,000,000 Ẹbo iyisen eha(iyekesugie) Three hundred million Tres cientos millon
400,000,000 Ẹbo iyisen enen Four hundred million Cuatro cientos millon
500,000,000 Ẹbo iyisen ekesugie Five hundred million Quinientos millon
600,000,000 Ẹbo iyisen ehan Six hundred million Seis cientos millon
700,000,000 Ẹbo iyisen ihinron Seven hundred million Siete cientos millon
800,000,000 Ẹbo iyisen erenren Eight hundred million Ocho cientos millon
900,000,000 Ẹbo iyisen ihinrin Nine hundred million Nueve cientos millon
1,000,000,000 Ẹbo arriaisen One billion Un billon
2,000,000,000 Ẹbo Arriaisen eva Two billion Dos billon
3,000,000,000 Ẹbo Arriaisen eha Three billion Tres billon
4,000,000,000 Ẹbo Arriaisen enen Four billion Cuatro billon
5,000,000,000 Ẹbo Arriaisen isen Five billion Cinco billon
6,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ehan Six billion Seis billon
7,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ihinron Seven billion Siete billon
8,000,000,000 Ẹbo Arriaisen erenren Eight billion Ocho billon
9,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ihinrin Nine billion Nueve billon
10,000,000,000 Ẹbo Arriaisen igbe Ten billion Diez billon
20,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ugie Twenty billion Veinte billon
30,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyeva Thirty billion Trienta billon
40,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyeva Forty billion Cuarenta billon
50,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyeha Fifty billion Cincuenta billon
60,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyeha Sixty billion Secenta billon
70,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyenen Seventy billion Setenta billon
80,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyenen Eighty billion Ochenta billon
90,000,000,000 Ẹbo Arriaisen ekigbesiyisen Ninety billion Noventa billon
100,000,000,000 Ẹbo Arriaisen iyisen Hundred billion Cien billon

10th Unit Numerals (Ulaba) in Edo – English - Spanish

Igbe -(10) Ten Diez
Ugie - (20) Twenty Veinte
Ọgban - (30) Thirty - Trienta
Iyeva - (40) - Forty - Cuarenta
Ekigbesiyeha - (50) - Fifty - Cincuenta
Iyeha - (60) - Sixty - Sesenta
Ekigbesiyenen - (70) - Seventy - Setenta
Iyenen - (80) - Eighty - Ochenta
Ekigbesiyisen - (90) - Ninety - Noventa
Iyisen - (100) - Hundred - Cien
Igbe yean iyisen - (110) - Hundred and ten - Ciento diez
Ugie yean iyisen (iyehan) - (120) - Hundred and twenty - Ciento veinte
Ọgban yaen iyisen - (130) - Hundred and thirty - Ciento trienta
Iyeva yan iyisen - (140) - Hundred and forty - Ciento cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen - (150) - Hundred and fifty - Ciento cincuenta
Iyeha yaen iyisen - (160) - Hundred and sixty - Ciento sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen - (170) - Hundred and seventy - Ciento setenta
Iyenen yaen iyisen - (180) - Hundred and eighty - Ciento ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen - (190) - Hundred and ninety - Ciento noventa
Uri ( iyisen vb’ihe eva) - (200) - Two hundred - Dos cientos
Igbe yaen uri - (210) - Two hundred and ten - Dos cientos diez
Ugie yaen uri - (220) - Two hundred and twenty - Dos cientos veinte
Ọgban yaen uri - (230) - Two hundred and thirty - Dos cientos trienta
Iyeva yaen uri - (240) - Two hundred and forty - Dos cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen uri - (250) - Two hundred and fifty - Dos cientos cincuenta
iyeha yaen uri - (260) - Two hundred and sixty - Dos cientos sesenta
ekigbesiyenen yaen uri - (270) - Two hundred and seventy - Dos cientos setenta
iyenen yaen uri - (280) - Two hundred and eighty - Dos cientos ochenta
ekigbesiyisen yaen uri - (290) - Two hundred and ninety - Dos cientos noventa
Iyisen eha - (300) - Three hundred - Tres cientos
Igbe yaen iyisen eha - (310) - Three hundred and ten - Tres cientos diez
Ugie yaen iyisen eha - (320) - Three hundred and twenty - Tres cientos veinte
Ọgban yaen Iyisen eha - (330) - Three hundred and thirty - Tres cientos trienta
Iyeva yaen iyisen eha - (340) - Three hundred and forty - Tres cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen eha - (350) - Three hundred and fifty - Tres cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen eha - (360) - Three hundred and sixty - Tres cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen eha - (370) - Three hundred and seventy - Tres cientos setenta
Iyenen yaen iyisen eha - (380) - Three hundred and eighty - Tres cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen eha - (390) - Three hundred and ninety - Tres cientos noventa
Iyisen enen - (400) - Four hundred - Cuatro cientos
Igbe yaen iyisen enen - (410) - Four hundred and ten - Cuatro cientos diez
Ugie yaen iyisen enen - (420) - Four hundred and twenty - Cuatro cientos veinte
Ọgban yaen iyisen enen - (430) - Four hundred and thirty - Cuatro cientos trienta
Iyeva yaen iyisen enen - (440) - Four hundred and forty - Cuatro cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen enen - (450) - Four hundred and fifty - Cuatro cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen enen - (460) - Four hundred and sixty - Cuatro cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen enen - (470) - Four hundred and seventy - Cuatro cientos setenta
Iyenen yaen iyisen enen - (480) - Four hundred and eighty - Cuatro cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen enen - (490) - Four hundred and ninety - Cuatro cientos noventa
Iyisen isen - (500) - Five hundred - Quinientos
Igbe yaen iyisen isen - (510) - Five hundred and ten - Quinientos diez
Ugie yaen iyisen isen - (520) - Five hundred and twenty - Quinientos veinte
Ọgban yaen iyisen isen - (530) - Five hundred and thirty - Quinientos treinta
Iyeva yaen iyisen isen - (540) - Five hundred and forty - Quinientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen isen - (550) - Five hundred and fifty - Quinientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen isen - (560) - Five hundred and sixty - Quinientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen isen - (570) - Five hundred and seventy - Quinientos setenta
Iyenen yaen iyisen isen - (580) - Five hundred and eighty - Quinientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen isen - (590) - Five hundred and ninety - Quinientos noventa
Iyisen ehan - (600) - Six hundred - Seis cientos
Igbe yaen iyisen ehan - (610) - Six hundred and ten - Seis cientos diez
Ugie yaen iyisen ehan - (620) - Six hundred and twenty - Seis cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ehan - (630) - Six hundred and thirty - Seis cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ehan - (640) - Six hundred and forty - Seis cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ehan - (650) - Six hundred and fifty - Seis cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ehan - (660) - Six hundred and sixty - Seis cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ehan - (670) - Six hundred and seventy - Seis cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ehan - (680) - Six hundred and eighty - Seis cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ehan - (690) - Six hundred and ninety - Seis cientos noventa
Iyisen ihinron - (700) - Seven hundred - Siete cientos
Igbe yaen iyisen ihinron - (710) - Seven hundred and ten - Siete cientos diez
Ugie yaen iyisen ihinron - (720) - Seven hundred and twenty - Siete cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ihinron - (730) - Seven hundred and thirty - Siete cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ihinron - (740) - Seven hundred and forty - Siete cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ihinron - (750) - Seven hundred and fifty - Siete cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ihinron - (760) - Seven hundred and sixty - Siete cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ihinron - (770) - Seven hundred and seventy - Siete cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ihinron - (780) - Seven hundred and eighty - Siete cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ihinron - (790) - Seven hundred and ninety - Siete cientos noventa
Iyisen erenren - (800) - Eight hundred - Ocho cientos
Igbe yaen iyisen erenren - (810) - Eight hundred and ten - Ocho cientos diez
Ugie yaen iyisen erenren - (820) - Eight hundred and twenty - Ocho cientos veinte
Ọgban yaen iyisen erenren - (830) - Eight hundred and thirty - Ocho cientos treinta
Iyeva yaen iyisen erenren - (840) - Eight hundred and forty - Ocho cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen erenren - (850) - Eight hundred and fifty - Ocho cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen erenren - (860) - Eight hundred and sixty - Ocho cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen erenren - (870) - Eight hundred and seventy - Ocho cientos setenta
Iyenen yaen iyisen erenren - (880) - Eight hundred and eighty - Ocho cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen erenren - (890) - Eight hundred and ninety - Ocho cientos noventa
Iyisen ihinrin - (900) - Nine hundred - Nueve cientos
Igbe yaen iyisen ihinrin - (910) - Nine hundred and ten - Nueve cientos diez
Ugie yaen iyisen ihinrin - (920) - Nine hundred and twenty - Nueve cientos veinte
Ọgban yaen iyisen ihinrin - (930) - Nine hundred and thirty - Nueve cientos treinta
Iyeva yaen iyisen ihinrin - (940) - Nine hundred and forty - Nueve cientos cuarenta
Ekigbesiyeha yaen iyisen ihinrin - (950) - Nine hundred and fifty - Nueve cientos cincuenta
Iyeha yaen iyisen ihinrin - (960) - Nine hundred and sixty - Nueve cientos sesenta
Ekigbesiyenen yaen iyisen ihinrin - (970) - Nine hundred and seventy - Nueve cientos setenta
Iyenen yaen iyisen ihinrin - (980) - Nine hundred and eighty - Nueve cientos ochenta
Ekigbesiyisen yaen iyisen ihinrin - (990) - Nine hundred and ninety - Nueve cientos noventa
Arriaisen - (1000) - One Thousand - Mil
Ẹbo - (1,000,000) - One million - Un millón
Ẹbo arriaisen - (1,000,000,000) - One billion - Un billón
Ẹbo Ẹbo - (1,000,000,000,000) - One Trillion - Un trillón

All rights reserved ©
Written and documented by Uwagboe Ogieva

Wednesday, 25 September 2019

Edo Multiplication Table

Vbihe vbe okpa (1) ya se vbihe vbe ugie (20)

2 x 2 = eva vbihe eva {ọre} enen 4
2 x 3 = eva vbihe eha {ọre} ehan 6
2 x 4 = eva vbihe enen {ọre} erenren 8
2 x 5 = eva vbihe isen {ọre} igbe 10
2 x 6 = eva vbihe ehan {ọre} iweva 12
2 x 7 = eva vbihe ihinron {ọre} iwenen 14
2 x 8 = eva vbihe erenren {ọre} enen ẹi rrọ vb'ugie 16
2 x 9 = eva vbihe ihinrin {ọre} eva ẹi rrọ vb'ugie 18
2 x 10 = eva vbihe igbe {ọre} ugie 20
2 x 11 = eva vbihe owọrọ {ọre} eva ýanren ugie 22
2 x 12 = eva vbihe iweva {ọre} enen ýanren ugie 24
2 x 13 = eva vbihe iweha {ọre} enen ẹi rrọ vb'ọgban 26
2 x 14 = eva vbihe iwenen {ọre} eva ẹi rrọ vb'ọgban 28
2 x 15 = eva vbihe ekesugie {ọre} ọgban 30
2 x 16 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe ugie {ọre} eva ýanren ọgban 32
2 x 17 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe ugie {ọre} enen ýanren ọgban 34
2 x 18 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe ugie {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyeva 36
2 x 19 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe ugie {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyeva 38
2 x 20 = eva vbihe ugie {ọre} iyeva 40
2 x 21 = eva vbihe ọkpa ýanren ugie {ọre} eva ýanren iyeva 42
2 x 22 = eva vbihe eva ýanren ugie {ọre} enen ýanren iyeva 44
2 x 23 = eva vbihe eha ýanren ugie {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyeha 46
2 x 24 = eva vbihe enen ýanren ugie {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyeha 48
2 x 25 = eva vbihe isen ýanren ugie {ọre} ekigbesiyeha 50
2 x 26 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe ọgban {ọre} eva ýanren ekigbesiyeha 52
2 x 27 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe ọgban {ọre} enen ýanren ekigbesiyeha 54
2 x 28 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe ọgban {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyeha 56
2 x 29 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe ọgban {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyeha 58
2 x 30 = eva vbihe ọgban {ọre} iyeha 60
2 x 31 = eva vbihe ọkpa ýanren ọgban {ọre} eva ýanren iyeha 62
2 x 32 = eva vbihe eva ýanren ọgban {ọre} enen ýanren iyeha 64
2 x 33 = eva vbihe eha ýanren ọgban {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyenen 66
2 x 34 = eva vbihe enen ýanren ọgban {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyenen 68
2 x 35 = eva vbihe isen ýanren ọgban {ọre} ekigbesiyenen 70
2 x 36 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe iyeva {ọre} eva ýanren ekigbesiyenen 72
2 x 37 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe iyeva {ọre} enen ýanren ekigbesiyenen 74
2 x 38 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe iyeva {ọre} enen ẹi rrọ vbe iyenen 76
2 x 39 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe iyeva {ọre} eva ẹi rrọ vbe iyenen 78
2 x 40 = eva vbihe iyeva {ọre} iyenen 80
2 x 41 = eva vbihe ọkpa ýanren iyeva {ọre} eva ýanren iyenen 82
2 x 42 = eva vbihe eva ýanren iyeva {ọre} enen ýanren iyenen 84
2 x 43 = eva vbihe eha ýanren iyeva {ọre} enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen 86
2 x 44 = eva vbihe enen ýanren iyeva {ọre} eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen 88
2 x 45 = eva vbihe isen ýanren iyeva {ọre} ekigbesiyisen 90
2 x 46 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} eva ýanren ekigbesiyisen 92
2 x 47 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} enen ýanren ekigbesiyisen 94
2 x 48 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} enen ẹi rrọ vbe iyisen 96
2 x 49 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} eva ẹi rrọ vbe iyisen 98
2 x 50 = eva vbihe ekigbesiyeha {ọre} iyisen 100
2 x 51 = eva vbihe ọkpa ýanren ekigbesiyeha {ọre} eva ýanren iyisen 102
2 x 52 = eva vbihe eva ýanren ekigbesiyeha {ọre} enen ýanren iyisen 104
2 x 53 = eva vbihe eha ýanren ekigbesiyeha {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyehan 106
2 x 54 = eva vbihe enen ýanren ekigbesiyeha {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyehan 108
2 x 55 = eva vbihe isen ýanren ekigbesiyeha {ọre} ekigbesiyehan 110
2 x 56 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe iyeha {ọre} eva ýanren ekigbesiyehan 112
2 x 57 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe iyeha {ọre} enen ýanren ekigbesiyehan 114
2 x 58 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe iyeha {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyehan 116
2 x 59 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe iyeha {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyehan 118
2 x 60 = eva vbihe iyeha {ọre} iyehan 120
2 x 61 = eva vbihe ọkpa ýanren iyeha {ọre} eva ýanren iyehan 122
2 x 62 = eva vbihe eva ýanren iyeha {ọre} enen ýanren iyehan 124
2 x 63 = eva vbihe eha ýanren iyeha {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyihinron 126
2 x 64 = eva vbihe enen ýanren iyeha {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyihinron 128
2 x 65 = eva vbihe isen ýanren iyeha {ọre} ekigbesiyihinron 130
2 x 66 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} eva ýanren ekigbesiyihinron 132
2 x 67 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} enen ýanren ekigbesiyihinron 134
2 x 68 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyihinron 136
2 x 69 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyihinron 138
2 x 70 = eva vbihe ekigbesiyenen {ọre} iyihinron 140
2 x 71 = eva vbihe ọkpa ýanren ekigbesiyenen {ọre} eva ýanren iyihinron 142
2 x 72 = eva vbihe eva ýanren ekigbesiyenen {ọre} enen ýanren iyihinron 144
2 x 73 = eva vbihe eha ýanren ekigbesiyenen {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyerenren 146
2 x 74 = eva vbihe enen ýanren ekigbesiyenen {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyerenren 148
2 x 75 = eva vbihe isen ýanren ekigbesiyenen {ọre} ekigbesiyerenren 150
2 x 76 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe iyenen {ọre} eva ýanren ekigbesiyerenren 152
2 x 77 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe iyenen {ọre} enen ýanren ekigbesiyerenren 154
2 x 78 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe iyenen {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyerenren 156
2 x 79 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe iyenen {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyerenren 158
2 x 80 = eva vbihe iyenen {ọre} iyerenren 160
2 x 81 = eva vbihe ọkpa ýanren iyenen {ọre} eva ýanren iyerenren 162
2 x 82 = eva vbihe eva ýanren iyenen {ọre} enen ýanren iyerenren 164
2 x 83 = eva vbihe eha ýanren iyenen {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesiyihinrin 166
2 x 84 = eva vbihe enen ýanren iyenen {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesiyihinrin 168
2 x 85 = eva vbihe isen ýanren iyenen {ọre} ekigbesiyihinrin 170
2 x 86 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} eva ýanren ekigbesiyihinrin 172
2 x 87 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} enen ýanren ekigbesiyihinrin 174
2 x 88 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} enen ẹi rrọ vb'iyihinrin 176
2 x 89 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} eva ẹi rrọ vb'iyihinrin 178
2 x 90 = eva vbihe ekigbesiyisen {ọre} iyihinrin 180
2 x 91 = eva vbihe ọkpa ýanren ekigbesiyisen {ọre} eva ýanren iyihinrin 182
2 x 92 = eva vbihe eva ýanren ekigbesiyisen {ọre} enen ýanren iyihinrin 184
2 x 93 = eva vbihe eha ýanren ekigbesiyisen {ọre} enen ẹi rrọ vb'ekigbesuri 186
2 x 94 = eva vbihe enen ýanren ekigbesiyisen {ọre} eva ẹi rrọ vb'ekigbesuri 188
2 x 95 = eva vbihe isen ýanren ekigbesiyisen {ọre} ekigbesuri 190
2 x 96 = eva vbihe enen ẹi rrọ vbe iyisen {ọre} eva ýanren ekigbesiyisen 192
2 x 97 = eva vbihe eha ẹi rrọ vbe iyisen {ọre} enen ýanren ekigbesuri 194
2 x 98 = eva vbihe eva ẹi rrọ vbe iyisen {ọre} enen ẹi rrọ vbe uri 196
2 x 99 = eva vbihe ọkpa ẹi rrọ vbe iyisen {ọre} enen ẹi rrọ vbe uri 198
2 x 100 = eva vbihe iyisen {ọre} uri 200

5 x 0 = isen vbihe ihori {ọre}
5 x 1 = isen vbihe okpa {ọre} isen 5
5 x 2 = isen vbihe eva {ọre} igbe 10
5 x 3 = isen vbihe eha {ọre} ekesugie 15
5 x 4 = isen vbihe enen {ọre} ugie 20
5 x 5 = isen vbihe isen {ọre} Isen yan ugie 25
5 x 6 = isen vbihe ehan {ọre} ọgban 30
5 x 7 = isen vbihe ihinron {ọre} Isen yan ọgban 35
5 x 8 = isen vbihe erenren {ọre} iyeva 40
5 x 9 = isen vbihe ihinrin {ọre} Isen yan iyeva 45
5 x 10 = isen vbihe igbe {ọre} Ekigbesiyeha 50
5 x 11 = isen vbihe owọrọ {ọre} Isen yan ekigbesiyeha 55
5 x 12 = isen vbihe iweva {ọre} iyeha 60
5 x 13 = isen vbihe iweha {ọre} Isen yan iyeha 65
5 x 14 = isen vbihe iwenen {ọre} ekigbesiyenen 70
5 x 15 = isen vbihe ekesugie {ọre} Isen yan ekigbesiyenen 75
5 x 16 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe ugie {ọre} iyenen 80
5 x 17 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe ugie {ọre} Isen yan iyenen 85
5 x 18 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe ugie {ọre} ekigbesiyisen 90
5 x 19 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe ugie {ọre} Isen yan ekigbesiyisen 95
5 x 20 = isen vbihe ugie {ọre} iyisen 100
5 x 21 = isen vbihe ọkpa yan ugie {ọre} Isen yan iyisen 105
5 x 22 = isen vbihe eva yan ugie {ọre} Igbe yan iyisen 110
5 x 23 = isen vbihe eha yan ugie {ọre} Ekesugie yan iyisen 115
5 x 24 = isen vbihe enen yan ugie {ọre} Ugie yan iyisen 120
5 x 25 = isen vbihe isen yan ugie {ọre} Isen yan ugie yan iyisen 125
5 x 26 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe ọgban {ọre} Ọgban yan iyisen 130
5 x 27 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe ọgban {ọre} Isen yan ọgban yan iyisen 135
5 x 28 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe ọgban {ọre} Iyeva yan iyisen 140
5 x 29 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe ọgban {ọre} Isen yan iyeva yan iyisen 145
5 x 30 = isen vbihe ọgban {ọre} Ekigbesiyeha yan iyisen 150
5 x 31 = isen vbihe ọkpa yan ọgban {ọre} Isen yan ekigbesiyeha yan iyisen 155
5 x 32 = isen vbihe eva yan ọgban {ọre} Iyeha yan iyisen 160
5 x 33 = isen vbihe eha yan ọgban {ọre} Isen yan iyeha yan iyisen 165
5 x 34 = isen vbihe enen yan ọgban {ọre} Ekigbesiyenen yan iyisen 170
5 x 35 = isen vbihe isen yan ọgban {ọre} Isen yan ekigbesiyenen yan iyisen 175
5 x 36 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe iyeva {ọre} Iyenen yan iyisen 180
5 x 37 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe iyeva {ọre} Isen yan iyenen yan iyisen 185
5 x 38 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe iyeva {ọre} Ekigbesiyisen yan iyisen 190
5 x 39 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe iyeva {ọre} Isen yan ekigbesiyisen yan iyisen 195
5 x 40 = isen vbihe iyeva {ọre} Iyisen eva / uri 200
5 x 41 = isen vbihe ọkpa yan iyeva {ọre} Isen yan iyisen eva 205
5 x 42 = isen vbihe eva yan iyeva {ọre} igbe yan iyisen eva 210
5 x 43 = isen vbihe eha yan iyeva {ọre} ekesugie yan iyisen eva 215
5 x 44 = isen vbihe enen yan iyeva {ọre} ugie yan iyisen eva 220
5 x 45 = isen vbihe isen yan iyeva {ọre} Isen yan ugie yan iyisen eva 225
5 x 46 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} ọgban yan iyisen eva 230
5 x 47 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} Isen yan ọgban yan iyisen eva 235
5 x 48 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} iyeva yan iyisen eva 240
5 x 49 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe ekigbesiyeha {ọre} Isen yan iyeva yan iyisen eva 245
5 x 50 = isen vbihe ekigbesiyeha {ọre} Ekigbesiyeha yan iyisen eva 250
5 x 51 = isen vbihe ọkpa yan ekigbesiyeha {ọre} Isen yan ekigbesiyeha yan iyisen eva 255
5 x 52 = isen vbihe eva yan ekigbesiyeha {ọre} iyeha yan iyisen eva 260
5 x 53 = isen vbihe eha yan ekigbesiyeha {ọre} Isen yan iyeha yan iyisen eva 265
5 x 54 = isen vbihe enen yan ekigbesiyeha {ọre} ekigbesiyenen yan iyisen eva 270
5 x 55 = isen vbihe isen yan ekigbesiyeha {ọre} Isen yan ekigbesiyenen yan iyisen eva 275
5 x 56 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe iyeha {ọre} iyenen yan iyisen eva 280
5 x 57 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe iyeha {ọre} Isen yan iyenen yan iyisen eva 285
5 x 58 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe iyeha {ọre} ekigbesiyisen yan iyisen eva 290
5 x 59 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe iyeha {ọre} Isen yan ekigbesiyisen yan iyisen eva 295
5 x 60 = isen vbihe iyeha {ọre} iyisen eha 300
5 x 61 = isen vbihe ọkpa yan iyeha {ọre} Isen yan iyisen eha 305
5 x 62 = isen vbihe eva yan iyeha {ọre} igbe yan iyisen eha 310
5 x 63 = isen vbihe eha yan iyeha {ọre} ekesugie yan iyisen eha 315
5 x 64 = isen vbihe enen yan iyeha {ọre} ugie yan iyisen eha 320
5 x 65 = isen vbihe isen yan iyeha {ọre} Isen yan ugie yan iyisen eha 325
5 x 66 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} ọgban yan iyisen eha 330
5 x 67 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} Isen yan ọgban yan iyisen eha 335
5 x 68 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} iyeva yan iyisen eha 340
5 x 69 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe ekigbesiyenen {ọre} Isen yan iyeva yan iyisen eha 345
5 x 70 = isen vbihe ekigbesiyenen {ọre} Ekigbesiyeha yan iyisen eha 350
5 x 71 = isen vbihe ọkpa yan ekigbesiyenen {ọre} Isen yan ekigbesiyeha yan iyisen eha 355
5 x 72 = isen vbihe eva yan ekigbesiyenen {ọre} iyeha yan iyisen eha 360
5 x 73 = isen vbihe eha yan ekigbesiyenen {ọre} Isen yan iyeha yan iyisen eha 365
5 x 74 = isen vbihe enen yan ekigbesiyenen {ọre} ekigbesiyenen yan iyisen eha 370
5 x 75 = isen vbihe isen yan ekigbesiyenen {ọre} Isen yan ekigbesiyenen yan iyisen eha 375
5 x 76 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe iyenen {ọre} iyenen yan iyisen eha 380
5 x 77 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe iyenen {ọre} Isen yan iyenen yan iyisen eha 385
5 x 78 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe iyenen {ọre} ekigbesiyisen yan iyisen eha 390
5 x 79 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe iyenen {ọre} Isen yan ekigbesiyisen yan iyisen eha 395
5 x 80 = isen vbihe iyenen {ọre} iyisen enen 400
5 x 81 = isen vbihe ọkpa yan iyenen {ọre} Isen yan iyisen enen 405
5 x 82 = isen vbihe eva yan iyenen {ọre} Igbe yan iyisen enen 410
5 x 83 = isen vbihe eha yan iyenen {ọre} Ekesugie yan iyisen enen 415
5 x 84 = isen vbihe enen yan iyenen {ọre} Ugie yan iyisen enen 420
5 x 85 = isen vbihe isen yan iyenen {ọre} Isen yan ugie yan iyisen enen 425
5 x 86 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} Ọgban yan iyisen enen 430
5 x 87 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} Isen yan ọgban yan iyisen enen 435
5 x 88 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} Iyeva yan iyisen enen 440
5 x 89 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe ekigbesiyisen {ọre} Isen yan iyeva yan iyisen enen 445
5 x 90 = isen vbihe ekigbesiyisen {ọre} Ekigbesiyeha yan iyisen enen 450
5 x 91 = isen vbihe ọkpa yan ekigbesiyisen {ọre} Isen yan ekigbesiyeha yan iyisen enen 455
5 x 92 = isen vbihe eva yan ekigbesiyisen {ọre} Iyeha yan iyisen enen 460
5 x 93 = isen vbihe eha yan ekigbesiyisen {ọre} Isen yan iyeha yan iyisen enen 465
5 x 94 = isen vbihe enen yan ekigbesiyisen {ọre} Ekigbesiyenen yan iyisen enen 470
5 x 95 = isen vbihe isen yan ekigbesiyisen {ọre} Isen yan ekigbesiyenen yan iyisen enen 475
5 x 96 = isen vbihe enen ẹirrọ vbe iyisen {ọre} Iyenen yan iyisen enen 480
5 x 97 = isen vbihe eha ẹirrọ vbe iyisen {ọre} Isen yan iyenen yan iyisen enen 485
5 x 98 = isen vbihe eva ẹirrọ vbe iyisen {ọre} Ekigbesiyisen yan iyisen enen 490
5 x 99 = isen vbihe ọkpa ẹirrọ vbe iyisen {ọre} Isen yan ekigbesiyisen yan iyisen enen 495
5 x 100 = isen vbihe iyisen {ọre} Iyisen isen 500

Soon will be avaliable. thanks for your visit

Soon will be avaliable. thanks for your visit

KALENDA VBE EDO NOGBEN UWAGBOE OGIEVA

Zẹẹ uki n'uho nuhen .. UkiA...