Skip to main content

Posts

Showing posts from 2019

Arithmetic Signs And Symbols In Edo By Uwagboe Ogieva

ihe = Into into Vb’ihe = X Multiplication Yan/Yaen = And And Kevbe = + Add or Plus ẹirrọ = - Subtraction A fian / Afianre / fien / fianren = / or ÷ Divide Ukhionmwen = 1/2 Half ọrẹ / ọre / ẹrẹ / ẹr'ọh = ( = [is] Equal to / is Vbe = in, and, of In Debae = (+) With Deghe / Deghẹ = If If Ukhun = Xⁿ To power Ukhun eva = V² To power 2 (V² Afian ihe eva = ½ Divide into 2 Afian ihe eha = ⅓ Divide into 3 Afian ihe enen = ¼ Divide into 4 Afian ihe isen = ⅕ Divide into 5 Isen vb’ihe ukhun eirrọ vbe ọkpa = 5⁻¹/ 1/5¹ 5 to power menos 1 ẹirrọ vbe ọkpa = -V + 1 Bellow 1 , V < 1 ọkpa ẹirrọ = +V - 1 X => 1 menos 1 Totọ ehia /Totọ = Total / Sum “The total of all…” Ni /na/ọni/ọna = That That Ah,ih,oh,eh,ẹh,uh = h(a,i,o,ọ,e,ẹ,u) Add-in-Vowel / Pronoun Evin / Evinon = Shape Shape ọkpa (x)Vb’ihe ọkpa 1 x 1 ọkpa e

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo grammar By Uwagboe Ogieva 5 October 2012 Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama ẹdo ọre ikpẹmwen eva eva (2) kevbe eha eha (3) n´ah mien vbe agha ku ekonsonati vbe vọwẹ kugbe. Ona vbe deba, vbe agha ku ekonsonati erenren ne ikpẹmwen eva eva kugbe bae ke vọwẹ k vọwẹ. ---------------- Common verbs in Edo grammar are 2 and 3 leter alphabet consisting of the 17 consonants ( b• d• f• g. h• k• I• m• n• p: r• s• t• v• w• y. and z) and any of the 7 vowel sound (a*u*i*e*ẹ*o*ọ). These also includes the combination of the 8 double consonants. Nokoto ore ariema oghe avbe vẹbi ne akẹmien - Below is a table of common verbs : Table 1 Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne okpa okpa deba e vọwẹ - Single Consonants with vowels verbs B D F G H K L M N P R S T V W Y Z ba da fa ga ha ka la ma na pa ra sa ta va wa ya za bu du fu gu hu ku lu mu nu

Numerals in Edo and English

Numerals in Edo and English Click on the buttons inside the tabbed menu: 1 - 100 100unit - 1 trillion units 10units - 1trillion Emwanmwan ulaba vbe Edo - English (n'ogben Uwagboe Ogieva) 1 owo / ọkpa one 2 eva two 3 eha three 4 enen four 5 isen five 6 ehan six 7 ihinron seven 8 erenren eight 9 ihinrin nine 10 igbe ten 11 owọrọ eleven 12 iweva twelve 13 iweha thirteen 14 iwenen fourteen 15 ekesugie fifteen 16 enen ẹi rrọ vbe ugie sixteen 17 eha ẹi rrọ vbe ugie seventeen 18 eva ẹi rrọ vbe ugie eighteen 19 ọkpa ẹi rrọ vbe ugie nineteen 20 ugie twenty 21 ọkpa yaen ugie twenty one 22 eva yaen ugie twenty two 23 eha yaen ugie twenty three 24 enen yaen ugie twenty four 25 isen yaen ugie twenty five 26 enen ẹi rrọ vbe ọgban twenty six 27 eha ẹi rrọ vbe ọgban twenty seven 28 eva ẹi rrọ vbe ọgban twenty eight 29 ọkpa ẹi rrọ vbe ọgban twenty nine 30 ọgban thirty 31 ọkpa yaen ọgban thirty one 32

Edo Multiplication Table

Vbihe vbe okpa (1) ya se vbihe vbe ugie (20) x2 (vbihe eva) x5 (vbihe isen) x10 (vbihe igbe) Get Complete Book 2 x 2 = eva vbihe eva {ọre} enen 4 2 x 3 = eva vbihe eha {ọre} ehan 6 2 x 4 = eva vbihe enen {ọre} erenren 8 2 x 5 = eva vbihe isen {ọre} igbe 10 2 x 6 = eva vbihe ehan