Sunday, 6 October 2019

Arithmetic Signs And Symbols In Edo By Uwagboe Ogieva

ihe = Into into
Vb’ihe = X Multiplication
Yan/Yaen = And And
Kevbe = + Add or Plus
ẹirrọ = - Subtraction
A fian / Afianre / fien / fianren = / or ÷ Divide
Ukhionmwen = 1/2 Half
ọrẹ / ọre / ẹrẹ / ẹr'ọh = ( = [is] Equal to / is
Vbe = in, and, of In
Debae = (+) With
Deghe / Deghẹ = If If
Ukhun = Xⁿ To power
Ukhun eva = To power 2 (V²
Afian ihe eva = ½ Divide into 2
Afian ihe eha = Divide into 3
Afian ihe enen = ¼ Divide into 4
Afian ihe isen = Divide into 5
Isen vb’ihe ukhun eirrọ vbe ọkpa = 5⁻¹/ 1/5¹ 5 to power menos 1
ẹirrọ vbe ọkpa = -V + 1 Bellow 1 , V < 1
ọkpa ẹirrọ = +V - 1 X => 1 menos 1
Totọ ehia /Totọ = Total / Sum “The total of all…”
Ni /na/ọni/ọna = That That
Ah,ih,oh,eh,ẹh,uh = h(a,i,o,ọ,e,ẹ,u) Add-in-Vowel / Pronoun
Evin / Evinon = Shape Shape
ọkpa (x)Vb’ihe ọkpa 1 x 1 ọkpa
eva (x)Vb’ihe eva 2 x 2 enẹn
eha (x)Vb’ihe eha 3 x 3 ihinrin
enẹn (x)Vb’ihe enẹn 4 x 4 enẹn ẹi rrọ vbe ugie
isen (x)Vb’ihe isen 5 x 5 isen yaen ugie
ehan (x)Vb’ihe ehan 6 x 6 enẹn ẹi rrọ vbe iyeva
ihinron (x)Vb’ihe ihinron 7 x 7 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha
erenren (x)Vb’ihe erenren 8 x 8 enẹn yaen iyeha
ihinrin (x)Vb’ihe ihinrin 9 x 9 ọkpa yaen iyenẹn
igbe (x)Vb’ihe igbe 10 x 10 iyisen
iyisen (x)Vb’ihe iyisen 100 x 100 arriaisen igbe
arriaisen (x)Vb’ihe arriaisen 1000 x 1000 Ẹbo
arriaisen igbe (x)Vb’ihe arriaisen igbe 10,000 x 10,000 Ẹbo iyisen
arriaisen iyisen (x)Vb’ihe arriaisen iyisen 100,000 x 100,000 Ẹbo arriaisen igbe
Ẹbo (x)Vb’ihe Ẹbo 1,000,000 x 1,000,000 Ẹbo Ẹbo


(Ulaba x Ulaba) Vbe Ukhun eva (to Power V² Equal to (ọrẹ Total(X) Totọ eh hia X² or V²
ọkpa vb’ihe ukhun eva ọkpa² = (ọrẹ 1 ọkpa
eva vb’ihe ukhun eva eva² = (ọrẹ 4 enẹn 16
eha vb’ihe ukhun eva eha² = (ọrẹ 9 ihinrin 81
enẹn vb’ihe ukhun eva enẹn² = (ọrẹ 16 enẹn ẹi rrọ vbe ugie 256
isen vb’ihe ukhun eva isen² = (ọrẹ 25 isen yaen ugie 625
ehan vb’ihe ukhun eva ehan² = (ọrẹ 36 enẹn ẹi rrọ vbe iyeva 1296
ihinron vb’ihe ukhun eva ihinron² = (ọrẹ 49 ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha 2401
erenren vb’ihe ukhun eva erenren² = (ọrẹ 64 enẹn yaen iyeha 4096
ihinrin vb’ihe ukhun eva ihinrin² = (ọrẹ 81 ọkpa yaen iyenẹn 6561
10² Igbe vb’ihe ukhun eva igbe² = (ọrẹ 100 iyisen 10 000
100² Iyisen vb’ihe ukhun eva iyisen² = (ọrẹ 10,000 arriaisen igbe 100 000 000
1000² arriaisen vb’ihe ukhun eva arriaisen² = (ọrẹ 1,000,000 Ẹbo 100 000 000 000
10,000² arriaisen igbe vb’ihe ukhun eva arriaisen igbe² = (ọrẹ 100,000,000 Ẹbo iyisen 10 000 000 000 000 000
100,000² arriaisen iyisen vb’ihe ukhun eva arriaisen iyisen² = (ọrẹ 10,000,000,000 Ẹbo arriaisen igbe 100 000 000 000 000 000 000
1,000,000² Ẹbo vb’ihe ukhun eva Ẹbo² = (ọrẹ 1,000,000,000,000 Ẹbo Ẹbo 1000 000 000 000 000 000 000 000

© All rights reserved. Produce and elaborated by Uwagboe Ogieva

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo grammar
By Uwagboe Ogieva
5 October 2012
Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama ẹdo ọre ikpẹmwen eva eva (2) kevbe eha eha (3) n´ah mien vbe agha ku ekonsonati vbe vọwẹ kugbe. Ona vbe deba, vbe agha ku ekonsonati erenren ne ikpẹmwen eva eva kugbe bae ke vọwẹ k vọwẹ.
---------------- Common verbs in Edo grammar are 2 and 3 leter alphabet consisting of the 17 consonants ( b• d• f• g. h• k• I• m• n• p: r• s• t• v• w• y. and z) and any of the 7 vowel sound (a*u*i*e*ẹ*o*ọ). These also includes the combination of the 8 double consonants.
Nokoto ore ariema oghe avbe vẹbi ne akẹmien - Below is a table of common verbs:

Table 1
Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne okpa okpa deba e vọwẹ - Single Consonants with vowels verbs
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z
ba da fa ga ha ka la ma na pa ra sa ta va wa ya za
bu du fu gu hu ku lu mu nu pu ru su tu vu wu yu zu
bi di fi gi hi ki li mi ni pi ri si ti vi wi yi zi
be de fe ge he ke le me ne pe re se te ve we ye ze
bẹ dẹ fẹ gẹ hẹ kẹ lẹ mẹ nẹ pẹ rẹ sẹ tẹ vẹ wẹ yẹ zẹ
bo do fo go ho ko lo mo no po ro so to vo wo yo zo
bọ dọ fọ gọ họ kọ lọ mọ nọ pọ rọ sọ tọ vọ wọ yọ zọ

Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne eva eva deba e vọwẹ - Double consonant with vowels verbs: [ gb*gh*kh*kp*mw*rh*rr*vb ]
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gba gha kha kpa mwa rha rra vba
gbu ghu khu kpu mwu rhu rru vbu
gbi ghi khi kpi mwi rhi rri vbi
gbe ghe khe kpe mwe rhe rre vbe
gbẹ ghẹ khẹ kpẹ mwẹ rhẹ rrẹ vbẹ
gbo gho kho kpo mwo rho rro vbo
gbọ ghọ khọ kpọ mwọ rhọ rrọ vbọ

Table 2 Avbe vẹbi n'odekẹ – Other verbs with [an, en, in, on, un, ] + [ae, ue, ie, oe, ọe,] + [aẹ,uẹ,iẹ,oẹ,ọẹ] + [re] + [ý] + [ion, ien] applied to all the single and doubloe consonant above.
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
ban dan fan gan han kan lan man nan pan ran san tan van wan yan zan ýan
ben den fen gen hen ken len men nen pen ren sen ten ven wen yen zen ýen
bin din fin gin hin kin lin min nin pin rin sin tin vin win yin zin ýin
bon don fon gon hon kon lon mon non pon ron son ton von won yon zon ýon
bun dun fun gun hun kun lun mun nun pun run sun tun vun wun yun zun ýun
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gban ghan khan kpan mwan rhan rran vban
gben ghen khen kpen mwen rhen rren vben
gbin ghin khin kpin mwin rhin rrin vbin
gbon ghon khon kpon mwon rhon rron vbon
gbun ghun khun kpun mwun rhun rrun vbun
Table 3 [ ae, ue, ie, oe, ọe ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
bae dae fae gae hae kae lae mae nae pae rae sae tae vae wae yae zae ýae
bue due fue gue hue kue lue mue nue pue rue sue tue vue wue yue zue ýue
bie die fie gie hie kie lie mie nie pie rie sie tie vie wie yie zie ýie
boe doe foe goe hoe koe loe moe noe poe roe soe toe voe woe yoe zoe ýoe
bọe dọe fọe gọe họe kọe lọe mọe nọe pọe rọe sọe tọe vọe wọe yọe zọe ýọe
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbae ghae khae kpae mwae rhae rrae vbae
gbue ghue khue kpue mwue rhue rrue vbue
gbie ghie khie kpie mwie rhie rrie vbie
gboe ghoe khoe kpoe mwoe rhoe rroe vboe
gbọe ghọe khọe kpọe mwọe rhọe rrọe vbọe
Table 4 [ aẹ, uẹ, iẹ, oẹ, ọẹ ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
baẹ daẹ faẹ gaẹ haẹ kaẹ laẹ maẹ naẹ paẹ raẹ saẹ taẹ vaẹ waẹ yaẹ zaẹ ýaẹ
bae dae fae gae hae kae lae mae nae pae rae sae tae vae wae yae zae ýae
buẹ duẹ fuẹ guẹ huẹ kuẹ luẹ muẹ nuẹ puẹ ruẹ suẹ tuẹ vuẹ wuẹ yuẹ zuẹ ýuẹ
biẹ diẹ fiẹ giẹ hiẹ kiẹ liẹ miẹ niẹ piẹ riẹ siẹ tiẹ viẹ wiẹ yiẹ ziẹ ýiẹ
boẹ doẹ foẹ goẹ hoẹ koẹ loẹ moẹ noẹ poẹ roẹ soẹ toẹ voẹ woẹ yoẹ zoẹ ýoẹ
bọẹ dọẹ fọẹ gọẹ họẹ kọẹ lọẹ mọẹ nọẹ pọẹ rọẹ sọẹ tọẹ vọẹ wọẹ yọẹ zọẹ ýọẹ
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbaẹ ghaẹ khaẹ kpaẹ mwaẹ rhaẹ rraẹ vbaẹ
gbuẹ ghuẹ khuẹ kpuẹ mwuẹ rhuẹ rruẹ vbuẹ
gbiẹ ghiẹ khiẹ kpiẹ mwiẹ rhiẹ rriẹ vbiẹ
gboẹ ghoẹ khoẹ kpoẹ mwoẹ rhoẹ rroẹ vboẹ
gbọẹ ghọẹ khọẹ kpọẹ mwọẹ rhọẹ rrọẹ vbọẹ
Table 5 [are, ure, ire, ore, ọre, ere,re] "'re" – it, him, her, he or she
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z Ý
bare dare fare gare hare kare lare mare nare pare rare sare tare vare ware yare zare ýare
bure dure fure gure hure kure lure mure nure pure rure sure ture vure wure yure zure ýure
bire dire fire gire hire kire lire mire nire pire rire sire tire vire wire yire zire ýire
bore dore fore gore hore kore lore more nore pore rore sore tore vore wore yore zore ýore
bọre dọre fọre gọre họre kọre lọre mọre nọre pọre rọre sọre tọre vọre wọre yọre zọre ýọre
bere dere fere gere here kere lere mere nere pere rere sere tere vere were yere zere ýere
bẹre dẹre fẹre gẹre hẹre kẹre lẹre mẹre nẹre pẹre rẹre sẹre tẹre vẹre wẹre yẹre zẹre ýẹre
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbare ghare khare kpare mware rhare rrare vbare
gbure ghure khure kpure mwure rhure rrure vbure
gbire ghire khire kpire mwire rhire rrire vbire
gbore ghore khore kpore mwore rhore rrore vbore
gbọre ghọre khọre kpọre mwọre rhọre rrọre vbọre
gbere ghere khere kpere mwere rhere rrere vbere
gbẹre ghẹre khẹre kpẹre mwẹre rhẹre rrẹre vbẹre
Table 6 [ ian, ion, ien, uan, aen ]
B D F G H K L M N P R S T V W Y Z (ý)
bian dian fian gian hian kian lian mian nian pian rian sian tian vian wian yian zian ýian
bion dion fion gion hion kion lion mion nion pion rion sion tion vion wion yion zion ýion
bien dien fien gien hien kien lien mien nien pien rien sien tien vien wien yien zien ýien
buan duan fuan guan huan kuan luan muan nuan puan ruan suan tuan vuan wuan yuan zuan ýuan
baen daen faen gaen haen kaen laen maen naen paen raen saen taen vaen waen yaen zaen ýaen
b d f g h k l m n p r s t v w y z ý
Gb Gh Kh Kp Mw Rh Rr Vb
gbian ghian khian kpian mwian rhian rrian vbian
gbion ghion khion kpion mwion rhion rrion vbion
gbien ghien khien kpien mwien rhien rrien vbien
gbuan ghuan khuan kpuan mwuan rhuan rruan vbuan
gbaen ghaen khaen kpaen mwaen rhaen rraen vbaen
Table 7 [ anren, enren, onren, inren, ienren ]
-- anren enren onren inren ienren
B banren benren bonren binren benren
D danren denren donren dinren denren
F fanren fenren fonren finren fenren
G ganren genren gonren ginren genren
H hanren henren honren hinren henren
K kanren kenren konren kinren kenren
L lanren lenren lonren linren lenren
M manren menren monren minren menren
N nanren nenren nonren ninren nenren
P panren penren ponren pinren penren
R ranren renren ronren rinren renren
S sanren senren sonren sinren senren
T tanren tenren tonren tinren tenren
V vanren venren vonren vinren venren
W wanren wenren wonren winren wenren
Y yanren yenren yonren yinren yenren
Z zanren zenren zonren zinren zenren
Gb gbanren gbenren gbonren gbinren gbenren
Gh ghanren ghenren ghonren ghinren ghenren
Kh khanren khenren khonren khinren khenren
Kp kpanren kpenren kponren kpinren kpenren
Mw mwanren mwenren mwonren mwinren mwenren
Rh rhanren rhenren rhonren rhinren rhenren
Rr rranren rrenren rronren rrinren rrenren
Vb vbanren vbenren vbonren vbinren vbenren

KALENDA VBE EDO NOGBEN UWAGBOE OGIEVA

Zẹẹ uki n'uho nuhen .. UkiA...